Transferové oceňovanie na Slovensku

Od 1.1.2015 zákon č. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu aj pre tuzemské osoby. V nadväznosti na toto ustanovenie, MFSR vydáva v máji 2015 usmernenie č. MF/011491/2015- 724, ktoré upravuje obsah a rozsah tejto dokumentácie. Toto usmernenie zavádza tzv. skrátenú dokumentáciu pre tie daňové subjekty, ktoré sa zapájali len do tuzemských kontrolovaných transakcií. V zmysle tohto usmernenia skrátená dokumentácia vyžaduje len identifikáciu zmluvných strán a prehľad kontrovaných transakcií. Avšak je potrebné upozorniť, že i napriek tomuto usmerneniu, na základe ktorého daňovník nie je povinný vykonať funkčnú a rizikovú analýzu a obhajovať svoju cenotvorbu v dokumentácii, správca dane má právo vyžiadať si tieto informácie dodatočne počas daňovej kontroly.

Ako Vám vieme pomôcť my?

Poskytujeme poradenstvo pri vypracovaní dokumentácie transferového oceňovania

Naša spoločnosť disponuje prístupom do databázy Amadeus, vďaka ktorému sme schopní plnohodnotne pomôcť klientom pri správe dokumentácie transferového oceňovania. Členkou nášho daňového tímu je špecialistka na problematiku – transferové oceňovanie, čím sme schopní zabezpečiť kvalitatívne vysokú úroveň tohto poradenstva.

Ako posúdiť, či ste potenciálnym kandidátom na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania? Skúste si spraviť nasledovný test!