Upozornenie: 31.07.2017 – Dôležitý dátum pre partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je zoznam právnických, ale aj fyzických osôb, ktorí vstupujú do obchodovania so štátom nad zákonom určený limit. Tento register sa vedie v elektronickej podobe a všetky informácie v ňom sa považujú za právne záväzné. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora teda majú po zohľadnení zákonných limitov všetky osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu…

Využívanie telekomunikačných a IT služieb efektívne

Poradenská spoločnosť HEXECO, s.r.o. začala ako jedna z prvých spoločností na Slovensku poskytovať poradenské služby v oblastí telekomunikačných a IT služieb. Primárne z pohľadu ekonomického. Zákazník totiž často pri týchto službách nadobúda pocit, že ani nevie, za čo platí. Štandardne má prideleného obchodného reprezentanta („poradcu“) od operátora, u ktorého využíva služby, ale aj napriek tomu sa pocit, že nevie, za…

Slovensko: Daňové dopady prevádzkovania e-shopu vo vzťahu k DPH

Internetový obchod „e-shop“ patrí k čoraz viac obľúbeným formám poskytovania produktov alebo služieb realizovaných prostredníctvom internetu, teda „on-line“. Internetový predaj sa vyznačuje tým, že sa poskytuje „on-line“ bez ohľadu na hranice štátov. Isté obmedzenia však môžu byť spojené s vnútroštátnymi predpismi jednotlivých členských štátov. Slovenská legislatíva ustanovuje, že poskytovateľ služieb sa posudzuje podľa práva toho členského štátu,…

Česká Republika: Daňové dopady provozování e-shopu ve vztahu k DPH

Prodej zboží přes e-shop představuje rychlou a oblíbenou formu obchodování. Z pohledu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) tato forma nevyžaduje žádnou speciální úpravu. Přesto jeho provozování má určitá specifika, které je třeba znát a respektovat. Dále přinášíme přehled 3 oblastí, které byste ve vztahu DPH a provozování e-shopu v České republice, měli znát: 1. Registrace a…

Rakousko: Elektronicky poskytované služby – usnadnění plnění daňových povinností

Zaregistruje-li se poskytovatel služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini-One-Stop-Shop (dále též jen MOSS), vyhne se zdlouhavé povinnosti registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků. S účinností od 1. ledna 2015 se telekomunikační služby, služby rozhlasového a…

Německo: Rizikové případy a zvláštnosti u intrakomunitárního zasílání zboží

Stále více podnikatelů využívá nabízejících se možností internetu na zvýšení obratu pomocí vlastních e-shopů. Pokud z toho dosažené tržby plynou a zboží se dodává do jiných členských států EU, je třeba dávat pozor na některé zvláštnosti. Riziko ohledně podání nesprávných daňových přiznání k DPH jakož i hlášení v tuzemsku a zahraničí může mít v neposlední řadě za následek značné…

Akcia 13: Country-by-country reporting – UPOZORNENIE pre členov skupiny s konsolidovaným obratom nad 750 mil. EUR ročne

Stručný prehľad úpravy Dňa 28. januára 2016 Slovenská republika spolu s ďalšími tridsiatimi krajinami v rámci trinásteho opatrenia akčného plánu o transferovom oceňovaní, podpísala dokument o automatickej výmene informácií, tzv. country-by-country (CbC)reporting. Pravidlá CbC reportingu sa vzťahujú na veľké nadnárodné skupiny s konsolidovaným ročným obratom presahujúcim čiastku 750 mil. eur, ktoré budú na ročnej báze…

Daňové výdavky po zaplatení

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2017 rozširuje definíciu pojmu nájomné. Okrem iného sa podmienka zaplatenia definovaná v § 17 ods. 19 b) uplatňuje nielen na prenájom hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ale aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie: Predmetu priemyselného vlastníctva Počítačových programov (softvérov) Návrhov a modelov Plánov Výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných…

Zmeny v medzinárodnej výmene informácií

V rámci dokumentu FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), ktorý predstavuje právny predpis prijatý v USA na zamedzenie daňových únikov amerických občanov a rezidentov prostredníctvom zahraničných finančných účtov sa od januára pripravujú zmeny. Dokument FATCA má od roku 2015 zabezpečiť automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na účely správy daní medzi Finančnou správou SR a daňovou správou USA.…

Zmena výpočtu preddavkov v roku 2017 do podania daňového priznania za rok 2016

Upozornenie pre právnické osoby platiace preddavky na daň! Do Vašej pozornosti, či už platíte preddavky na daň mesačne alebo štvrťročne, Vám dávame nasledovné. Ako už iste viete, novela zákona o dani z príjmov okrem iného priniesla aj zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb o jeden percentuálny bod z 22% na 21%. V súvislosti s…

Zmeny v daňovom poriadku od 1. januára 2017

Vládny návrh novely Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2017 vyšiel v Zbierke zákonov dňa 15.11.2016 pod číslom 298/2016. Novela zákona nadväzuje na plnenie aktualizovaného akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ku ktorému sa zaviazala aj Slovenská republika. Úplné znenie zákona nájdete napríklad na webovej stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20170101, my Vám…

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť daňovníkov do 15. 1. 2017

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ – príjmy autorov: Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť daňovníkov do 15. 1. 2017 správcovi dane v súvislosti so zmenou zdaňovania príjmov autorov v roku 2016 Od 1.1.2016 sa príjmy autorov podľa autorského zákona z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a tiež príjmy z použitia diela…