Francouzská majetková daň – od teď omezena na nemovitosti, avšak zvýšena!

Dosavadní majetková daň, kterou platili soukromé osoby s majetkem větším než 1,3 mil. EUR, a která vedla k tomu, že lidé s velkým majetkem Francii opustili, byla k 1. 1.  2018 omezena na soukromé vlastnictví nemovitostí, respektive dokonce ještě zvýšena. Nová daň z nemovitého majetku („impôt sur la fortune immobilière“, „IFI“) přebírá v mnoha oblastech ustanovení staré majetkové daně („ISF“)…

Technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom a nepeňažný príjem prenajímateľa z pohľadu slovenskej legislatívy

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Od 1. januára 2015 bola v slovenskej legislatíve spresnená definícia „nájomného vzťahu“ pre…

Investice do nemovitých věcí z českého daňového pohledu

Investice do nemovitostí patří mezi investice se stálým a jistým příjmem. Investování je možné buď skrze právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž každý způsob investování má svá specifika. Z pohledu investora je vhodné posoudit dopady investice do nemovitostí v České republice z daňového pohledu v následujících oblastech – daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty a…

Investice do nemovitého majetku v Rakousku a jejich daňové důsledky

V případě přímé investice do nemovitého majetku se v Rakousku musí vzít v potaz mimo jiné tyto daňové úpravy.  Daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí: Při pořízení nemovitosti se hradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 3,5 % a  poplatek za zápis do katastru nemovitostí ve výši 1,1 %. Vyměřovacím základem je kupní…

Zahraniční investice do německých nemovitostí  

Investice do nemovitostí v současné době zažívají boom jak u institucionálních, tak i u soukromých investorů. Trh profituje z aktuálně nízkých úrokových sazeb a dobrého ekonomického vývoje v Německu.  K nejoblíbenějším patří investice do kancelářských budov a nemovitostí sloužících k bydlení ve velkoměstech. Zatímco trh s bydlením ovládají němečtí investoři, pochází u komerčních nemovitostí a nebytových prostor asi polovina kupujících…

Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018

Národná rada SR dňa 14. februára 2018 schválila novelu zákona č.63/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1.5.2018, dochádza k viacerým zmenám v oblasti zamestnávania. Najvýraznejšou zmenou od 01.05.2018 je zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, cez sviatky a cez víkendy. Tieto sa…

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA PRÁVNICKÝCH OSÔB S DAŇOVÝM ÚRADOM OD 1. JANUÁRA 2018

S novým rokom prichádza okrem iného aj obmedzenie pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré podávajú akékoľvek štruktúrované podanie na finančnú správu. S účinnosťou od 1. januára 2018 je totiž každá právnická osoba povinná komunikovať s daňovým úradom výhradne elektronicky a to aj bez ohľadu na to, či je alebo nie je platiteľom…

Zlúčenie spoločností po novom

Novela prináša opatrenia, ktoré sú zamerané proti špekulatívnemu zlučovaniu firiem. § 69 je doplnený o odseky 11 – 15, ktoré bližšie špecifikujú danú problematiku. Odsek 11 definuje, že ku dňu splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku, pričom do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené…

DAŇ Z POISTENIA

Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 predložilo Ministerstvo financií do pripomienkového konania návrh zákona o dani z poistenia. Cieľom tohto návrhu je zavedenie dane z poistenia, ktorá bude platná pre poistenie v odvetviach neživotného poistenia a v odvetviach životného poistenia. Navrhovaná novela nahradí v súčasnosti platný odvod 8 % z…

Nové tlačivá platné od 1. januára 2018

Dňa 22. novembra 2018 bolo schválené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16021/2017-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto nového opatrenia sa menia vzory daňových priznaní pre fyzickú osobu typ B a pre právnickú osobu za rok 2017. Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani…

SOFT WARNING

Sotfwarning predstavuje „priateľské informatívne oznamy“, ktoré finančná správa začala posielať vybraným skupinám klientov koncom roka 2017. Jedná sa o proklientské opatrenie, ktoré znamená prvok modernizácie finančnej správy a taktiež slúži ako podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností. Predmetné informatívne zoznamy posiela finančná správa výhradne elektronickou formou. Klient sa sám rozhoduje, či bude alebo nebude reagovať na takýto typ…

Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)

S účinnosťou od 1.1.2018 vstúpila do platnosti novela zákona o správe daní (ďalen len „daňový poriadok“), ktorá priniesla niekoľko legislatívnych zmien. Daňové tajomstvo V daňovom poriadku už nie je presne definované, komu sa môže poskytnúť informácia, ktorá ma charakter daňového tajomstva. Štátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická aj fyzická osoba sú povinní preukázať oprávnenosť na sprístupnenie daňového tajomstva,…