Opäť sme podporili benefičné podujatie Osmidiv pre mentálne postihnutých

Sme radi, že i vďaka nám sa hendikepované deti sa mohli naučiť nové zručnosti na workšopoch ako latinoamerické zumba tance, maľovanie na tvár, ozdobovanie sádrových odliatkov, enkaustiku – maľovanie horúcim voskom na papier, pedig – prútikárstvo, streľbu z kuše a luku, razenie mincí, výrobu šperkov z kovu a doplnkov z kože.

Daň z poistenia

Dňa 20. júna 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky Zákon o dani  z poistenia s účinnosťou od 1.1.2019. Nová daň z poistenia bude mať jednotnú osempercentnú sadzbu, ktorá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia, kde zostane aj naďalej osempercentný odvod. Odsúhlasená bola taktiež zmena, ktorá sa týka informačnej povinnosti. Podľa platnej legislatívy, ak…

eKasa

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. V praxi to znamená, že o každej transakcii bude mať finančná správa informáciu ihneď, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podnikatelia mali doteraz možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu…

Povinná elektronická komunikácia po 1.7.2018 pre fyzické osoby

Od 1.7.2018 sa povinná elektronická komunikácia s finančnou správou rozširuje aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov. Povinnosť komunikovať elektronicky od 1.7.2018 sa bude týkať len fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ide o daňové subjekty, ktoré majú príjmy podľa…

Transferové oceňovanie finančných transakcií

Dňa 3.7.2018 OECD vydalo návrh doplnenia smernice OECD týkajúce sa finančných transakcií. Dané ustanovenia by mali vniesť viac  svetla do spôsobu ocenenia napr. vnútro- skupinových pôžičiek, garancií a cash- poolingu. Špeciálna pozornosť je venovaná skutočnému obsahu transakcie a problému skrytej resp. nízkej kapitalizácie. Predmetný návrh doplnenia smernice OECD zatiaľ nie je finálny.

Novela Zákona o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti

V súčasnosti je povinnosť, aby spoločnosť, ktorá nie je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), identifikovala svojho konečného užívateľa výhod (ďalej len KÚV). Novelizáciou Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon AML“) dňa…

Medzirezortné pripomienkovanie – návrh smernice, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov PO, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou. Cieľom návrhu je zabezpečiť spravodlivé a účinné zdaňovanie príjmov plynúcich z digitálneho hospodárstva. Keďže digitálne spoločnosti môžu podnikať cezhranične bez fyzickej prítomnosti, aplikácia existujúcich pravidiel zdaňovania…

Francouzská majetková daň – od teď omezena na nemovitosti, avšak zvýšena!

Dosavadní majetková daň, kterou platili soukromé osoby s majetkem větším než 1,3 mil. EUR, a která vedla k tomu, že lidé s velkým majetkem Francii opustili, byla k 1. 1.  2018 omezena na soukromé vlastnictví nemovitostí, respektive dokonce ještě zvýšena. Nová daň z nemovitého majetku („impôt sur la fortune immobilière“, „IFI“) přebírá v mnoha oblastech ustanovení staré majetkové daně („ISF“)…

Technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom a nepeňažný príjem prenajímateľa z pohľadu slovenskej legislatívy

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Od 1. januára 2015 bola v slovenskej legislatíve spresnená definícia „nájomného vzťahu“ pre…

Investice do nemovitých věcí z českého daňového pohledu

Investice do nemovitostí patří mezi investice se stálým a jistým příjmem. Investování je možné buď skrze právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž každý způsob investování má svá specifika. Z pohledu investora je vhodné posoudit dopady investice do nemovitostí v České republice z daňového pohledu v následujících oblastech – daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty a…

Investice do nemovitého majetku v Rakousku a jejich daňové důsledky

V případě přímé investice do nemovitého majetku se v Rakousku musí vzít v potaz mimo jiné tyto daňové úpravy.  Daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí: Při pořízení nemovitosti se hradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 3,5 % a  poplatek za zápis do katastru nemovitostí ve výši 1,1 %. Vyměřovacím základem je kupní…

Zahraniční investice do německých nemovitostí  

Investice do nemovitostí v současné době zažívají boom jak u institucionálních, tak i u soukromých investorů. Trh profituje z aktuálně nízkých úrokových sazeb a dobrého ekonomického vývoje v Německu.  K nejoblíbenějším patří investice do kancelářských budov a nemovitostí sloužících k bydlení ve velkoměstech. Zatímco trh s bydlením ovládají němečtí investoři, pochází u komerčních nemovitostí a nebytových prostor asi polovina kupujících…