Refakturácia PHM v skupine

Zabezpečuje Vaša spoločnosť palivové karty pre svoje dcérske spoločnosti, resp. pre spoločnosti v skupine? V tomto špeciálnom newsletri Vám prinášame informáciu o rozsudku Súdneho dvora Európskej únie  č. C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic, v ktorom Súdny dvor rozhodol,  že  poskytovanie palivových kariet materskou spoločnosťou svojim dcérskym spoločnostiam, ktoré dcérskym spoločnostiam umožňujú, aby natankovali palivom vozidlá, ktorých…

Novely zákona o dani z pridanej hodnoty

I. Dňa 26.06.2019 bol Národnou radou Slovenskej republiky v I. čítaní schválený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Predloženým návrhom sa navrhuje rozšíriť zníženú sadzbu DPH 10% na všetky potraviny okrem zákonom stanovených výnimiek (nápoje, cukrovinky, prídavné látky…

Zákon o dani z príjmov

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov upravuje viacero oblasti. V tomto newsletteri sme vybrali najvýznamnejšie zmeny, ktorými sú: zavedenie pojmu mikrodaňovník a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov V zmysle návrhu novely zákona o dani z príjmov nový pojem mikrodaňovník definuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej príjmy, resp. výnosy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú zákonom o DPH vo výške…

Zákon o účtovníctve a eKasa

ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE Návrh novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2020 sa týka predovšetkým zmeny podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť auditu riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky. Navrhuje sa zvýšenie veľkostných podmienok v prípade celkovej sumy majetku účtovnej jednotky zo sumy 1 000 000 EUR na 2 000 000 EUR a v prípade čistého obratu zo sumy 2 000 000 EUR na 4 000 000 EUR. Národná…

Obchod se zbožím mezi členskými státy EU ve vztahu k QUICK FIXES v České republice

Opatření rychlé nápravy neboli QUICK FIXES mají za cíl sjednotit pravidla pro B2B obchody se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke QUICK FIXES do českého zákona o DPH. Změny oproti současné úpravě budou v České republice významné zejména pro zacházení se zbožím v režimu call-off stock. Ostatní změny většinou jen…

Rakúsko: Zmeny v oblasti zdaňovania v doprave – „Rýchle opravy“ pre reťazové transakcie nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020

Dne 4.12.2018 schválila Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU konkretizaci „quick fixes“ u řetězových obchodů. Předmětné úpravy mají být systematicky implementovány v rámci čl. 36a do Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (Směrnice Rady 2006/112/ES). Na případy transakcí s třetími zeměmi (nečlenskými státy EU) se tato pravidla nevztahují. Řetězový obchod Řetězový obchod se skládá z více…

Největší evropská reforma DPH od roku 1993 – nová úprava týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a intrakomunitárních dodání od 1. 1. 2020.

Po zákonu JStG 2018, také „Zákon o zamezení výpadků DPH u obchodů se zbožím na internetu a o změně dalších daňových předpisů“ – se lze již dívat na rok 2019: Opatření quick fixies, schválená v prosinci 2018 na evropské úrovni, se musí do 1. 1. 2020 implementovat do národního práva. Jako opatření rychlé nápravy mají tato…

Nový systém DPH na úrovni EÚ

Nový systém DPH  na úrovni EÚ na zlepšenie cezhraničného obchodovania vo vybraných oblastiach, tzv. rýchle riešenia („Quick Fixes“) Ku koncu roka 2018 Európska komisia schválila návrh na štyri  tzv. rýchle riešenia DPH, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 01.01.2020  a budú mať význam pre spoločnosti, ktoré obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni. Tieto plánované rýchle riešenia požadovali členské…

Ako sa má britská obchodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku pripraviť na BREXIT?

Ako sa má britská obchodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku pripraviť na BREXIT? Postup pri uplatňovaní refundácie dane zo Slovenska žiadateľom z UK Finančná správa v apríli 2019 vydala metodický pokyn, ktorý bližšie upravuje postup vrátenia dane žiadateľovi z UK pred a po vystúpení UK z EÚ. Spôsob žiadania o vrátenie dane žiadateľom z UK závisí od dátumu podania žiadosti na DÚ Bratislava. V prípade, ak je žiadosť…

Čo odporúčame podnikateľom na Slovensku obchodujúcimi s UK?

  Čo odporúča naša spoločnosť vzhľadom na možnosť tvrdého BREXIT- u:  V prípade, ak Vaša spoločnosť obstarávala v roku 2019 tovary a služby od platiteľa v UK, odporúčame podať žiadosť o vrátenie dane z UK v dostatočnom predstihu pred vystúpením UK z EÚ. Skontrolujte všetky vnútro- skupinové obchodné zmluvy s UK (napr. výplata licenčných poplatkov materskej alebo sesterskej spoločnosti do UK) a posúďte povinnosť zraziť…

BREXIT- je Vaša spoločnosť naň pripravená?

Posledné dva roky je veľmi aktuálnou témou na európskej úrovni vystúpenie Spojeného kráľovstva (ďalej ako „UK“) z EÚ. V prípade, ak UK neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie predĺženie členstva v EÚ, by malo dôjsť 31.októbra 2019 k jej  vystúpeniu, z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý BREXIT. Inak by tomu mohlo byť za…

Nové usmernenie MFSR o určení obsahu transferovej dokumentácie

MFSR zverejnilo v roku 2018 vo Finančnom spravodajcovi č. 34/2018 nové usmernenie č. MF/019153/2018-724 (ďalej len ako „Usmernenie“) o určení obsahu transferovej dokumentácie, ktoré je dostupné na stránke MFSR https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/. Rovnako ako v pôvodnom znení usmernenia, dokumentácia k transferovému oceňovaniu sa podľa rozsahu člení na úplnú, základnú a skrátenú dokumentáciu. Avšak, významnou zmenou v porovnaní s pôvodnou úpravou je, že rozsah transferovej…

Call for Project Proposals

Forthcoming calls for December 2018 and year 2019 Purchase of Technologies and Software – business support for the improvement of the quality and efficiency of production and technological processes by increasing technological and innovation levels in enterprises. This support includes the introduction of smart innovations such as automation, robotization, digitization, big data, and so on…

PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 Operačný program: Výskum a inovácie Investičná priorita:  1.2 Podpora  investovania  podnikov  do  výskumu  a inovácie  a vytvárania  prepojení  a synergií medzi podnikmi Špecifický cieľ investičnej priority : 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách Alokácia: 35 mil.…

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

46. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch OPKZP-PO4-SC421-2018-46 Investičná priorita: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch Špecifický cieľ investičnej priority: 4.2.1  Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch Alokácia: 50 mil. EUR Dĺžka realizácie projektu: Intenzita pomoci: 18 mesiacov.…

PODPORA PRACOVNÝCH MIEST

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu pracovných miest OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01   Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily Špecifický cieľ investičnej…

Inštitút zábezpeky

Novela Zákona o DPH navrhuje zrušiť inštitút zábezpeky na DPH, ktorý  bol zavedený do Zákona o DPH od roku 2012. Rozhodnutia o zložení zábezpeky na DPH, ktoré boli vydané pred 31.12.2018 sa majú zrušiť. Daňový úrad vráti do 28.02.2019 takúto peňažnú zábezpeku alebo jej časť za predpokladu, že nebola použitá  na úhradu nedoplatkov na dani…

Nová definícia obratu pre účely DPH

Súčasná definícia obratu používa pojmy „príjmy” a „výnosy”, čo spôsobuje nerovnaké podmienky pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo. Tieto pojmy nahrádzajú pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb”, čo znamená, že do obratu sa zahrnie hodnota dodaných tovarov a služieb v zmysle § 22 ods. 1 Zákona…

Nové pravidlá DPH pri použití poukazu

V dôsledku nejednotnosti uplatňovania pravidiel určenia času a miesta dodania tovaru alebo služieb, vzniku daňovej povinnosti a stanovenia základu dane pri transakciách zahŕňajúcich poukazy boli stanovené nové pravidlá DPH pri použití poukazov. Poukaz je definovaný ako nástroj vo fyzickej alebo elektronickej podobe a spája sa s ním na jednej strane nárok na jeho držiteľa na získanie tovaru alebo…

Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby

Novela Zákona o DPH so sebou prináša zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby. Sadzba DPH sa znižuje z pôvodných 20% na 10 % a bude sa vzťahovať sa na ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii (CPA).   Jedná sa o ubytovacie služby: 55.1:  hotelové a podobné ubytovacie služby, 55.2:  turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie…

Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Významnou zmenou  v Zákone o DPH je úprava aplikácie režimu DPH pri dodaní stavby a nájme nehnuteľnosti a vymedzenie definície prvej kolaudácie. Dodanie stavby, alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku (§38 ods. 1), na ktorom stavba stojí, je v aktuálnom znení Zákona o DPH oslobodené od DPH , a to ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie…

Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri transakciách s určitými komoditami

Novela Zákona o DPH upravuje pravidlá uplatňovania mechanizmu tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri transakciách s vybranými poľnohospodárskymi produktami, vybranými kovmi a výrobkami z kovov. Novela zákona o DPH platná  od 1.1.2018, ktorá  zrušila limit 5 000 EUR pre uplatnenie  prenosu daňovej povinnosti na príjemcu tovaru, ktorý je platiteľom DPH, pri dodaní poľnohospodárskych plodín, vybraných kovov…

Rekreačné poukazy

Novela Zákonníka práce prináša novú povinnosť pre zamestnávateľov v podobe poskytovania rekreačných poukazov a príspevkov na rekreáciu. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, bude mať povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnanca trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za…

Daň z poistenia

Od 01.01.2019 vstupuje do účinnosti nový zákon, ktorý zavádza daň z poistenia vo výške 8 % , kde predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia ak je poistné riziko umiestnené na území Slovenskej republiky . Oproti pôvodnému návrhu sa nová daň z poistenia nebude týkať odvetví životného poistenia. Daň z poistenia bude mať charakter…

Nové tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  vydalo opatrenie, ktorým sa upravujú vzory tlačív Daňových priznaní k dani z príjmov fyzický a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2018.

Súčasné vzory tlačív daňových priznaní sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31.12.2018.

Mnohostranný dohovor

Slovenská republika ratifikovala Mnohostranný dohovor OECD, ktorý pomáha efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS t.j, Boj proti narúšaniu základov daní a presunu ziskov do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Mnohostranný dohovor má upravovať všetky zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorené Slovenskou republikou a nadobudne platnosť 01.01.2019. Zmluvné štáty na ktoré sa začne mnohostranný dohovor od 01.01.2019 uplatňovať sú:…

Minimálna mzda

Od 01.01.2019 sa zvýši minimálna mzda zo súčasných 480 Eur na 520 Eur. Ustanovená suma minimálnej mzdy 520 Eur je však hrubou mesačnou minimálnou mzdou. Po odpočítaní 19 % dane z príjmov a odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne bude výška čistej minimálnej mzdy približne 430 Eur.

Zvýšenie daňového bonusu

Novelou Zákona o dani z príjmov, ktorú schválili poslanci NR SR, sa od apríla 2019 zvýši daňový bonus na deti do 6 rokov, a to na dvojnásobok. Daňový bonus predstavuje daňové zvýhodnenie poskytnuté daňovníkovi  vyživujúcemu dieťa  žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník…

Pre firmy robíme viac ako len financovanie

Firmy stoja často na rázcestí, či svoju firmu odovzdať ďalšej generácii alebo predať investorom. V prípade druhej možnosti však nasleduje ďalšia otázka – ako nájsť vhodného investora. ČSOB preto prináša na trh webovú platformu Match´it, ktorá spája podniky na predaj s podnikmi a privátnymi investormi so záujmom o kúpu spoločnosti. Ako funguje Match´it? V prvom kroku investori…

Implementace ve Francii

24. září 2018 předložila francouzská vláda návrh finančního zákona na rok 2019. Tento návrh bude v příštích týdnech projednáván ve francouzském parlamentu a může být pozměněn. Konečné znění bude schváleno před koncem roku 2018. Pravidla pro omezení odčitatelnosti úroků Článek 13 návrhu finančního zákona pro rok 2019 zavádí do francouzského práva pravidla směrnice proti vyhýbání…

Nová smernica z dielne Európskej únie – Smernica ATAD (Anti Tax Avoidance Directive)

Nová smernica z dielne Európskej únie – Smernica ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) zabezpečuje, aby bola daň platená tam, kde sa vytvárajú zisky a hodnoty. Obsahuje záväzné opatrenia, ktoré musí Slovenská republika implementovať za účelom zamedzenia agresívneho daňového plánovania. Cieľom tejto smernice je zároveň uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní…

Rakouská implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Evropská směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, zkráceně „ATAD“ podle anglického názvu „Anti Tax Avoidance Directive”, byla zveřejněna v roce 2016. Směrnice navazuje na některé body pocházející z akčního plánu BEPS iniciovaného OECD. Všeobecně platí, že členské státy jsou povinny uvést směrnici ATAD v účinnost od 1. ledna 2019. Dalším rozšířením je novela směrnice ATAD, směrnice ATAD II, která…

Zneužití (daňového) práva – fenomén moderní společnosti?

V posledních letech (možná desetiletích) zažívá daňové právo jako specifická, a dlužno dodat fiskálně velice důležitá, část veřejného práva, silné legislativní tlaky zvenčí. Převážně se jedná o iniciativu orgánů Evropské unie, resp. OECD, jejichž snahy určují směřování právní úpravy daňových systémů nejen České republiky, ale minimálně všech dalších členských států Evropské unie. Předmětem jejich zájmu je…

Identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod pri právnickej osobe

Radi by sme Vás upozornili, že v dôsledku novely zákona č. 530/2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 01.11.2018 zapisujú už aj do obchodného registra (i) identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý…

Opäť sme podporili benefičné podujatie Osmidiv pre mentálne postihnutých

Sme radi, že i vďaka nám sa hendikepované deti sa mohli naučiť nové zručnosti na workšopoch ako latinoamerické zumba tance, maľovanie na tvár, ozdobovanie sádrových odliatkov, enkaustiku – maľovanie horúcim voskom na papier, pedig – prútikárstvo, streľbu z kuše a luku, razenie mincí, výrobu šperkov z kovu a doplnkov z kože.

Daň z poistenia

Dňa 20. júna 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky Zákon o dani  z poistenia s účinnosťou od 1.1.2019. Nová daň z poistenia bude mať jednotnú osempercentnú sadzbu, ktorá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia, kde zostane aj naďalej osempercentný odvod. Odsúhlasená bola taktiež zmena, ktorá sa týka informačnej povinnosti. Podľa platnej legislatívy, ak…

eKasa

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. V praxi to znamená, že o každej transakcii bude mať finančná správa informáciu ihneď, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podnikatelia mali doteraz možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu…

Povinná elektronická komunikácia po 1.7.2018 pre fyzické osoby

Od 1.7.2018 sa povinná elektronická komunikácia s finančnou správou rozširuje aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov. Povinnosť komunikovať elektronicky od 1.7.2018 sa bude týkať len fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ide o daňové subjekty, ktoré majú príjmy podľa…

Transferové oceňovanie finančných transakcií

Dňa 3.7.2018 OECD vydalo návrh doplnenia smernice OECD týkajúce sa finančných transakcií. Dané ustanovenia by mali vniesť viac  svetla do spôsobu ocenenia napr. vnútro- skupinových pôžičiek, garancií a cash- poolingu. Špeciálna pozornosť je venovaná skutočnému obsahu transakcie a problému skrytej resp. nízkej kapitalizácie. Predmetný návrh doplnenia smernice OECD zatiaľ nie je finálny.

Novela Zákona o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti

V súčasnosti je povinnosť, aby spoločnosť, ktorá nie je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), identifikovala svojho konečného užívateľa výhod (ďalej len KÚV). Novelizáciou Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon AML“) dňa…

Medzirezortné pripomienkovanie – návrh smernice, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov PO, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou. Cieľom návrhu je zabezpečiť spravodlivé a účinné zdaňovanie príjmov plynúcich z digitálneho hospodárstva. Keďže digitálne spoločnosti môžu podnikať cezhranične bez fyzickej prítomnosti, aplikácia existujúcich pravidiel zdaňovania…

Francouzská majetková daň – od teď omezena na nemovitosti, avšak zvýšena!

Dosavadní majetková daň, kterou platili soukromé osoby s majetkem větším než 1,3 mil. EUR, a která vedla k tomu, že lidé s velkým majetkem Francii opustili, byla k 1. 1.  2018 omezena na soukromé vlastnictví nemovitostí, respektive dokonce ještě zvýšena. Nová daň z nemovitého majetku („impôt sur la fortune immobilière“, „IFI“) přebírá v mnoha oblastech ustanovení staré majetkové daně („ISF“)…

Technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom a nepeňažný príjem prenajímateľa z pohľadu slovenskej legislatívy

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Od 1. januára 2015 bola v slovenskej legislatíve spresnená definícia „nájomného vzťahu“ pre…

Investice do nemovitých věcí z českého daňového pohledu

Investice do nemovitostí patří mezi investice se stálým a jistým příjmem. Investování je možné buď skrze právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž každý způsob investování má svá specifika. Z pohledu investora je vhodné posoudit dopady investice do nemovitostí v České republice z daňového pohledu v následujících oblastech – daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty a…

Investice do nemovitého majetku v Rakousku a jejich daňové důsledky

V případě přímé investice do nemovitého majetku se v Rakousku musí vzít v potaz mimo jiné tyto daňové úpravy.  Daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí: Při pořízení nemovitosti se hradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 3,5 % a  poplatek za zápis do katastru nemovitostí ve výši 1,1 %. Vyměřovacím základem je kupní…

Zahraniční investice do německých nemovitostí  

Investice do nemovitostí v současné době zažívají boom jak u institucionálních, tak i u soukromých investorů. Trh profituje z aktuálně nízkých úrokových sazeb a dobrého ekonomického vývoje v Německu.  K nejoblíbenějším patří investice do kancelářských budov a nemovitostí sloužících k bydlení ve velkoměstech. Zatímco trh s bydlením ovládají němečtí investoři, pochází u komerčních nemovitostí a nebytových prostor asi polovina kupujících…

Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018

Národná rada SR dňa 14. februára 2018 schválila novelu zákona č.63/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1.5.2018, dochádza k viacerým zmenám v oblasti zamestnávania. Najvýraznejšou zmenou od 01.05.2018 je zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, cez sviatky a cez víkendy. Tieto sa…

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA PRÁVNICKÝCH OSÔB S DAŇOVÝM ÚRADOM OD 1. JANUÁRA 2018

S novým rokom prichádza okrem iného aj obmedzenie pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré podávajú akékoľvek štruktúrované podanie na finančnú správu. S účinnosťou od 1. januára 2018 je totiž každá právnická osoba povinná komunikovať s daňovým úradom výhradne elektronicky a to aj bez ohľadu na to, či je alebo nie je platiteľom…

Zlúčenie spoločností po novom

Novela prináša opatrenia, ktoré sú zamerané proti špekulatívnemu zlučovaniu firiem. § 69 je doplnený o odseky 11 – 15, ktoré bližšie špecifikujú danú problematiku. Odsek 11 definuje, že ku dňu splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku, pričom do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené…

DAŇ Z POISTENIA

Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 predložilo Ministerstvo financií do pripomienkového konania návrh zákona o dani z poistenia. Cieľom tohto návrhu je zavedenie dane z poistenia, ktorá bude platná pre poistenie v odvetviach neživotného poistenia a v odvetviach životného poistenia. Navrhovaná novela nahradí v súčasnosti platný odvod 8 % z…

Nové tlačivá platné od 1. januára 2018

Dňa 22. novembra 2018 bolo schválené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16021/2017-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto nového opatrenia sa menia vzory daňových priznaní pre fyzickú osobu typ B a pre právnickú osobu za rok 2017. Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani…

SOFT WARNING

Sotfwarning predstavuje „priateľské informatívne oznamy“, ktoré finančná správa začala posielať vybraným skupinám klientov koncom roka 2017. Jedná sa o proklientské opatrenie, ktoré znamená prvok modernizácie finančnej správy a taktiež slúži ako podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností. Predmetné informatívne zoznamy posiela finančná správa výhradne elektronickou formou. Klient sa sám rozhoduje, či bude alebo nebude reagovať na takýto typ…

Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)

S účinnosťou od 1.1.2018 vstúpila do platnosti novela zákona o správe daní (ďalen len „daňový poriadok“), ktorá priniesla niekoľko legislatívnych zmien. Daňové tajomstvo V daňovom poriadku už nie je presne definované, komu sa môže poskytnúť informácia, ktorá ma charakter daňového tajomstva. Štátny orgán, orgán územnej samosprávy, právnická aj fyzická osoba sú povinní preukázať oprávnenosť na sprístupnenie daňového tajomstva,…

Novela zákona o DPH

S účinnosťou od 1. januára 2018 vstúpili do platnosti aj viaceré zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty. V tomto newsletteri vám prinášame prehľad tých najdôležitejších. Daňový zástupca zahraničnej osoby Zavedenie inštitútu osobitného daňového zastúpenia pre zahraničnú osobu sa týka prípadov, kedy zahraničná osoba nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, za podmienky následného dodania do iného členského štátu s oslobodením…

Novela zákona o dani z príjmov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 7. decembra 2017 schválila zákon č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých…

Vysielanie zamestnancov zo štátov EU do ČR

Vyslání vlastních zaměstnanců je v řadě případů výrazným zjednodušením oproti možnosti působit na zahraničním trhu jako zaměstnavatel. V ČR neexistuje žádná zákonná ohlašovací povinnost, na základě které by bylo nutné před vysláním zaměstnance hlásit ho na celní nebo jiný specializovaný úřad. Přesto je vyslání spojeno s řadou pravidel a legislativních omezení, které je nutné před vysláním zaměstnanců znát…

Cezhraničné vysielanie zamestnancov

Otázka problémov cezhraničného vysielania zamestnancov je v súčasnej dobe veľmi aktuálna téma vzhľadom ku komplikovaným právnym inštitútom krajiny prijímateľa, z ktorých vyplývajú mnohé povinnosti, nielen v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, daňového práva, ale aj v oblasti iných právnych predpisov. K závažným zmenám v úprave vysielania zamestnancov došlo v Zákonníku práce SR v júni 2016. Zákonník práce upravuje tri možnosti cezhraničného…

Nemecko: Nasadenie zahraničných pracovníkov – Daňové aspekty vysielania pracovníkov

Zamestnávanie zahraničných pracovníkov („Inbounder“) v Nemecku neustále rastie. Tento komplex tém tak stále viac patrí k bežným záležitostiam nemeckých a zahraničných podnikov a stavia ich pred najrôznejšie výzvy. Či už ide o nasadenie v rámci vyslania pracovníka, zamestnanie zahraničného pracovníka alebo o činnosť v Nemecku v rámci služobnej cesty – každý z týchto prípadov so sebou nesie daňové dôsledky. Komplexné poradenstvo je tu nanajvýš vhodné…

Vysielanie zamestnancov do Francúzska

Rôzne zákony (Loi Macron v auguste 2015 a Loi Travail v auguste 2016), ako aj nasledujúce právne nariadenia v posledných mesiacoch vo veľkej miere sprísnili usmernenia platné v rámci vysielania zamestnancov do Francúzska. Tým by sa malo bojovať o. i. proti čiernej práci a mzdovému dumpingu. Pojem „vyslanie“ sa pritom chápe veľmi zoširoka a pokrýva v princípe všetky cesty, ktoré uskutoční zamestnanec…

Vyslanie a dočasné pridelenie pracovných síl do Rakúska

O vyslanie do Rakúska ide vtedy, keď zamestnávateľ na plnenie zmluvnej povinnosti dočasne nasadí svojich pracovníkov na inom pracovisku. Od toho je potrebné odlíšiť cezhraničné dočasné pridelenie pracovných síl. O to ide vtedy, keď zamestnávateľ (prideľujúci zamestnávateľ) dáva svojich zamestnancov k dispozícii na poskytovanie pracovného výkonu tretej osobe (užívateľský zamestnávateľ). Pri vyslaní a dočasnom pridelení pracovných síl do…

Výrobné modely z pohľadu transferového oceňovania

Výrobné aktivity v skupine môžu byť organizované rôznou formou. Vo všeobecnosti rozlišujeme štyri základné modely a to: plnohodnotný výrobca, výrobca s obmedzenými právomocami, zmluvný výrobca a práca vo mzde. Plnohodnotný výrobca vykonáva všetky činnosti spojené s výrobou, od fázy návrhu výrobku až po jeho predaj finálnemu zákazníkovi. Tento typ výrobcu znáša všetky riziká spojené s…

Novela zákona o správe daní

Aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) pravdepodobne začiatkom budúceho roka prinesie zmeny. Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona o správe daní, ktorej cieľom je prispieť k väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia, lepšej informovanosti verejnosti a tiež obmedzenie daňových únikov. Po schválení by tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Prinášame Vám najvýznamnejšie pripravované zmeny…

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Aj zákon o dani z pridanej hodnoty plánuje od budúceho roka zmeny. Ministerstvo financií SR predložilo návrh zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý je orientovaný na tie oblasti, ktoré je potrebné zosúladiť s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a taktiež na oblasti, v ktorých existujúce pravidlá dane z pridanej hodnoty spôsobujú pri ich uplatňovaní aplikačné problémy. Prinášame Vám…

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov

V súčasnej dobe Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá navrhovanú novelu zákona o dani z príjmov, ktorá posilňuje už existujúce opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom. Predkladaná novela zákona sa rozširuje o pravidlá na ochranu proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlá proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR. Okrem toho, navrhované zmeny obsahujú…

Pozor: Nové Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (v skratke GDPR – General Data Protection Regulation) od budúceho roka

Dovolili by sme si Vás informovať, že od 25. mája 2018 začne platiť v celej Európskej únii Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré nahradí súčasnú právnu úpravu. Počas tejto doby musia všetky subjekty, ktorých sa nariadenie týka, zrevidovať svoje informačné systémy a postupy zaobchádzania s osobnými údajmi. Množstvo mechanizmov, ktoré GDPR obsahuje, sú známe z doterajšej právnej úpravy. Zavádzajú…

Začal sa boj proti nelegálnemu hazardu na internete

Od júla 2017 Finančná správa začína kontrolovať nelegálny hazard na internete. Zameriava sa na webové stránky, ktoré nedodržiavajú platnú slovenskú legislatívu v zmysle ustanovení zákona o hazardných hrách. Ide najmä o subjekty, ktoré prevádzkujú online hazardné hry bez platnej licencie vydávanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky, čo znamená, že poskytujú zakázané ponuky. Takéto subjekty budú od 17.…

Nové znenie smernice OECD ku transferovému oceňovaniu

Dňa 10. Júla 2017 OECD vydalo nové aktualizované znenie Smernice ku transferovému oceňovaniu pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Zapracované zmeny sú významné v celosvetovom meradle, nakoľko Smernica OECD predstavuje hlavný a najuznávanejší zdroj usmernení v oblasti transferového oceňovania. Do nového znenia boli zapracované hlavne zmeny, ktoré boli schválené počas rokov 2015 a 2016 v…

Životné minimum sa od 1. júla 2017 zvyšuje

Suma životného minima, ktorá sa posledné 4 roky nemenila kvôli nízkej inflácii, sa od 1. júla 2017 zvýšila z hodnoty 198,09 EUR na hodnotu 199,48 EUR. V praxi to znamená, že od roku 2018 sa budú mierne zvyšovať sociálne dávky a zníži sa daňové zaťaženie. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pre rok 2018 bude 3 830,02 EUR,…

Pripravované zmeny v Obchodnom zákonníku od budúceho roka

Návrh novely Obchodného zákonníka, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní obsahuje niekoľko noviniek a úprav, ktoré by po schválení mali byť účinné od 1. januára 2018. Navrhované zmeny vychádzajú z akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ku ktorému sa zaviazala aj Slovenská republika. Cieľom novely je najmä zlepšenie podnikateľského prostredia a ochrana čestných podnikateľov. Prinášame Vám krátky…

Upozornenie: 31.07.2017 – Dôležitý dátum pre partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je zoznam právnických, ale aj fyzických osôb, ktorí vstupujú do obchodovania so štátom nad zákonom určený limit. Tento register sa vedie v elektronickej podobe a všetky informácie v ňom sa považujú za právne záväzné. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora teda majú po zohľadnení zákonných limitov všetky osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu…

Využívanie telekomunikačných a IT služieb efektívne

Poradenská spoločnosť HEXECO, s.r.o. začala ako jedna z prvých spoločností na Slovensku poskytovať poradenské služby v oblastí telekomunikačných a IT služieb. Primárne z pohľadu ekonomického. Zákazník totiž často pri týchto službách nadobúda pocit, že ani nevie, za čo platí. Štandardne má prideleného obchodného reprezentanta („poradcu“) od operátora, u ktorého využíva služby, ale aj napriek tomu sa pocit, že nevie, za…

Slovensko: Daňové dopady prevádzkovania e-shopu vo vzťahu k DPH

Internetový obchod „e-shop“ patrí k čoraz viac obľúbeným formám poskytovania produktov alebo služieb realizovaných prostredníctvom internetu, teda „on-line“. Internetový predaj sa vyznačuje tým, že sa poskytuje „on-line“ bez ohľadu na hranice štátov. Isté obmedzenia však môžu byť spojené s vnútroštátnymi predpismi jednotlivých členských štátov. Slovenská legislatíva ustanovuje, že poskytovateľ služieb sa posudzuje podľa práva toho členského štátu,…

Česká Republika: Daňové dopady provozování e-shopu ve vztahu k DPH

Prodej zboží přes e-shop představuje rychlou a oblíbenou formu obchodování. Z pohledu daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) tato forma nevyžaduje žádnou speciální úpravu. Přesto jeho provozování má určitá specifika, které je třeba znát a respektovat. Dále přinášíme přehled 3 oblastí, které byste ve vztahu DPH a provozování e-shopu v České republice, měli znát: 1. Registrace a…

Rakousko: Elektronicky poskytované služby – usnadnění plnění daňových povinností

Zaregistruje-li se poskytovatel služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini-One-Stop-Shop (dále též jen MOSS), vyhne se zdlouhavé povinnosti registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků. S účinností od 1. ledna 2015 se telekomunikační služby, služby rozhlasového a…

Německo: Rizikové případy a zvláštnosti u intrakomunitárního zasílání zboží

Stále více podnikatelů využívá nabízejících se možností internetu na zvýšení obratu pomocí vlastních e-shopů. Pokud z toho dosažené tržby plynou a zboží se dodává do jiných členských států EU, je třeba dávat pozor na některé zvláštnosti. Riziko ohledně podání nesprávných daňových přiznání k DPH jakož i hlášení v tuzemsku a zahraničí může mít v neposlední řadě za následek značné…

Akcia 13: Country-by-country reporting – UPOZORNENIE pre členov skupiny s konsolidovaným obratom nad 750 mil. EUR ročne

Stručný prehľad úpravy Dňa 28. januára 2016 Slovenská republika spolu s ďalšími tridsiatimi krajinami v rámci trinásteho opatrenia akčného plánu o transferovom oceňovaní, podpísala dokument o automatickej výmene informácií, tzv. country-by-country (CbC)reporting. Pravidlá CbC reportingu sa vzťahujú na veľké nadnárodné skupiny s konsolidovaným ročným obratom presahujúcim čiastku 750 mil. eur, ktoré budú na ročnej báze…

Daňové výdavky po zaplatení

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2017 rozširuje definíciu pojmu nájomné. Okrem iného sa podmienka zaplatenia definovaná v § 17 ods. 19 b) uplatňuje nielen na prenájom hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ale aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie: Predmetu priemyselného vlastníctva Počítačových programov (softvérov) Návrhov a modelov Plánov Výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných…

Zmeny v medzinárodnej výmene informácií

V rámci dokumentu FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), ktorý predstavuje právny predpis prijatý v USA na zamedzenie daňových únikov amerických občanov a rezidentov prostredníctvom zahraničných finančných účtov sa od januára pripravujú zmeny. Dokument FATCA má od roku 2015 zabezpečiť automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na účely správy daní medzi Finančnou správou SR a daňovou správou USA.…

Zmena výpočtu preddavkov v roku 2017 do podania daňového priznania za rok 2016

Upozornenie pre právnické osoby platiace preddavky na daň! Do Vašej pozornosti, či už platíte preddavky na daň mesačne alebo štvrťročne, Vám dávame nasledovné. Ako už iste viete, novela zákona o dani z príjmov okrem iného priniesla aj zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb o jeden percentuálny bod z 22% na 21%. V súvislosti s…

Zmeny v daňovom poriadku od 1. januára 2017

Vládny návrh novely Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2017 vyšiel v Zbierke zákonov dňa 15.11.2016 pod číslom 298/2016. Novela zákona nadväzuje na plnenie aktualizovaného akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ku ktorému sa zaviazala aj Slovenská republika. Úplné znenie zákona nájdete napríklad na webovej stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20170101, my Vám…

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť daňovníkov do 15. 1. 2017

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ – príjmy autorov: Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť daňovníkov do 15. 1. 2017 správcovi dane v súvislosti so zmenou zdaňovania príjmov autorov v roku 2016 Od 1.1.2016 sa príjmy autorov podľa autorského zákona z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a tiež príjmy z použitia diela…

Zmena hodnoty stravných lístkov a stravného od 1. decembra 2016

Od 1. decembra 2016 sa minimálna hodnota stravného lístku zvyšuje z 3,15 EUR na hodnotu 3,38 EUR. Maximálna hodnota stravného lístku je po novom 4,50 EUR. Zamestnanec má nárok na stravný lístok za každý pracovný deň, v ktorom odpracoval viac ako 4 hodiny. S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa podľa Zákona o cestovných náhradách mení aj…

Povinná aktivácia e-schránok sa posúva na 1. 7. 2017

Dňa 7. 12. 2016 bola schválená novela zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorá prináša odklad povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných do obchodného registra na 1. júl 2017. Rozhodli tak poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní. Obchodné spoločnosti, ktoré si nestihli aktivovať svoje elektronické schránky pre komunikáciu so štátom,…

Poplatok za rozvoj – finančný nástroj, ktorý bude mať príjmovú funkciu, rozvojovú funkciu a protikorupčnú funkciu.

Cieľom zákona je ustanovenie do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením, ktorý bude mať príjmovú funkciu, rozvojovú funkciu a protikorupčnú funkciu. Dňa 7. decembra 2016 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o…

Rušia sa maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne

Novelou zákona o zdravotnom poistení z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 1. januára 2017 zrušili maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. Z uvedeného vyplýva, že v ročnom zúčtovaní a pri výpočte preddavkov budú zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO platiť zdravotné…

AKTUÁLNE: Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty

Prinášame Vám informácie o aktualizovaných zmenách v Zákone o dani z pridanej hodnoty od roku 2017. 2. Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty: 2.1 Odpočítanie dane zahraničným  platiteľom Platiteľ, ktorý je registrovaný ako zahraničná zdaniteľná osoba podľa § 5 a ktorá spĺňa podmienky na vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, nemôže uplatňovať odpočítanie…

Pozor: Zmeny v zákone o dani z príjmov

V tomto špeciálnom newsletteri Vám prinášame informácie o aktualizovaných zmenách v Zákone o dani z príjmov od roku 2017. 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov: 1.1 Podiely na zisku, dividendy Schválená novela zákona o dani z príjmov Dňa 23. novembra 2016 sa konala schôdza Národnej Rady SR, na ktorej boli schválené nové pravidlá zdaňovania dividend v SR…

Implementácia akčných plánov BEPS do slovenskej daňovej legislatívy

Narúšanie základu dane z príjmov právnických osôb je veľmi dôležitou otázkou politickej agendy mnohých krajín EÚ aj mimo EÚ a zaoberali sa ňou na svojich stretnutiach aj krajiny G20 a G8. Zoskupenie G20 a OECD pripravili Akčný plán BEPS zameraný na boj proti erózii základu dane a presunu ziskov medzinárodných spoločností do krajín s nízkym…

Itálie zavádí Country-by-Country (CbC) Reporting pro nadnárodní podniky

22. prosince 2015 schválil italský parlament finanční zákon 2016, který obsahuje ustanovení zavádějící výkaz Country-by-Country (CbC) Report pro italské mateřské společnosti s nadnárodní působností podle Akčního plánu 13 projektu OECD „Base Erosion and Profit Shifting“. Italská nadnárodní společnost, která má dle italských právních předpisů povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za zdaňovací období předcházející období, za…

Implementace akčních plánů BEPS do české daňové legislativy

Ministerstvo financí ČR vydalo dne 22. dubna 2016 v reakci na evropskou směrnici ATAD dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o implementaci jednotlivých akčních plánů BEBS do české legislativy. Níže jsou zmíněny některé z konkrétních akčních plánů, které svoji realizaci v české legislativě již mají nebo v blízké době mít budou. Akční plán 2: Neutralizace…

Nový rakouský Zákon o dokumentaci k převodním cenám

Radi bychom Vás upozornili na Zákon o dokumentaci k převodním cenám (dále ZDPC), který v Rakousku vstoupil v platnost v říjnu 2016. Tento zákon představuje rozšíření předpisů pro nadnárodně činné koncerny pro zdaňovací období započaté po 1. 1. 2016. Radi bychom Vás upozornili na Zákon o dokumentaci k převodním cenám (dále ZDPC), který  v Rakousku vstoupil…

Povinná aktivácia schránok právnických osôb

Pôvodne mali byť od 1. januára 2017 všetky elektronické schránky automaticky aktivované a úrady mali všetkým firmám zasielať úradné dokumenty aj do ich elektronických schránok. Avšak v súvislosti s povinnou aktiváciou schránok právnických osôb nastala zmena dátumu povinnej aktivácie pre právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra…

Väčšia transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora?

Zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora bude od februára úlohou nového zákona o registri partnerov verejného sektora schválené znenie zákona NRSR 173 (tzv. protischránkový zákon) z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý dňa 25. októbra 2016 schválili poslanci NR SR. Účelom zákona http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6005/Schválené znenie zákona NRSR 173 je zavedenie registra partnerov…

Zmeny v sociálnom poistení od 1. januára 2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 11. októbra 2016 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá so sebou prináša niekoľko zmien. Hlavnou zmenou od 1. januára 2017 je zvýšenie sumy vymeriavacieho základu z 5-násobku na 7-násobok priemernej mesačnej mzdy, čo predstavuje zvýšenie…

Povinná aktivácia schránok právnických osôb

Od 1. augusta 2016 budú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadené na portáli www.slovensko.sk automaticky aktivované na doručovanie. Aktivácia elektronickej schránky je úkon, ktorý umožní jej využívanie na elektronické doručovanie od orgánov verejnej moci. Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb bude prebiehať postupne, v rámci…

Poskytujete služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť?

Od 1.1.2017 nadobúdajú účinnosť ustanovenia Vykonávacieho nariadenia Rady EÚ č. 1042/2013 v oblasti uplatňovania DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť. Predmetné Vykonávacie nariadenie bolo schválené už v roku 2013, avšak kvôli potrebe dostatočného času na zharmonizovanie prístupov jednotlivých členských štátov EÚ nadobúda platnosť od 1.1.2017. Hlavným cieľom je zjednotenie výkladu jednotlivých pojmov vzťahujúcich sa…

Poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločnosti

V súčasnej dobe nemôže žiadny z členov štatutárnych orgánov spoločnosti, ktorá sa snaží uspieť na domácom a zahraničnom trhu vylúčiť, že niektoré z rozhodnutí sa môže v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti ukázať ako chybné. Z tohto pohľadu majú rozhodnutia riadiacich osôb stále komplexnejší dopad . Aj keď sa snažíte postupovať v najlepšom záujme spoločnosti, pre ktorú…

Analýza porovnateľnosti a jej dôležitosť v transferovom oceňovaní

Podstatou transferového oceňovania je stanovenie cien tovaru, služieb, majetku a pod. vo vzájomných transakciách medzi závislými osobami v rámci nadnárodnej skupiny podnikov takým spôsobom, aby zodpovedali podmienkam nezávislého obchodného vzťahu, resp. aby boli v súlade s tzv. princípom nezávislého vzťahu. Každý podnikateľ, ktorý uskutočňuje finančné alebo obchodné transakcie s osobami, ktoré sú personálne, ekonomicky alebo inak…

Aké zmeny prinesie BEPS Akcia 8-10 v transférovom oceňovaní?

V októbri 2015 OECD zverejnila finálne znenia návrhov jednotlivých bodov Akčného plánu boja proti erózii daňových základov (ďalej len „BEPS“). Následne po sérii rokovaní OECD schválila v rámci akčného bodu 8 až 10 viaceré zmeny a doplnenia Smernice o transférovom oceňovaní pre nadnárodné spoločností a správu daní (ďalej len „Smernica“), ktoré nadobúdajú platnosť už od…

Konatelia pozor

Aké sú povinnosti konateľa spoločnosti, ktorá vykazuje záporné vlastné imanie? V zmysle obchodného práva pojem kríza predstavuje nový pojem, ktorý bol zavedený novelou Obchodného zákonníka od 1.1.2016. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí, pričom spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov je menej ako 4 ku 100(tento…

Novinky v daniach v SR

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely zákonov, ktoré po prípadnom schválení nadobudnú účinnosť 1. januára 2017, prípadne 1. januára 2018. Daň z príjmov Sadzba dane Medzi hlavné zmeny, ktoré sa pripravujú v rámci dane z príjmov, patrí jednoznačne zníženie sadzby dane pre právnické osoby na 21 %, ktorá by sa mala prvýkrát použiť pri…

Novinky z dielne EÚ. Poradia si s daňovými únikmi?

Európska únia v boji proti daňovým únikom, ktoré predstavujú celosvetový problém a vyžadujú si globálne riešenia, plánuje prijať v nadväznosti na projekt BEPS balíček opatrení, s ktorým už súhlasilo aj Ministerstvo financií SR. Začiatkom roka 2016 predstavila EÚ „Balíček opatrení proti daňovým únikom“, ktorý pozostáva zo štyroch častí a hlavným cieľom je obmedzenie daňových únikov na…

Nové pravidlá zverejňovania zoznamu neplatičov

Finančná správa SR bude zverejňovať zoznam daňových dlžníkov na mesačnej báze. Aktualizované zoznamy budú zverejňované vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje. Od júna 2016 Finančná správa SR bude zverejňovať rozsiahlejší zoznam daňových dlžníkov. Kým doteraz zoznam obsahoval viac ako 5 200 daňovníkov, podľa nových pravidiel ich je viac ako…

Elektronická komunikácia medzi colnými orgánmi

V zmysle nového Colného kódexu Únie, ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2016 sa akákoľvek komunikácia medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi uskutočňuje elektronicky. V prípade, že príslušné elektronické systémy nie sú v prevádzke ..  V prípade, že príslušné elektronické systémy nie sú v prevádzke, je možné uplatňovať aj iné prostriedky výmeny a uchovávania informácií. Táto výnimka však…

Prvá automatická výmena informácií

Finančné inštitúcie (banka, pobočka zahraničnej banky, stavebná sporiteľňa a iné subjekty podľa Zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní) musia od 1.1.2016 zisťovať a hlásiť daňovú rezidenciu svojich klientov Finančnej správe SR. Toto nariadenie prijalo OECD ako riešenie problému daňových únikov na globálnej úrovni. Týmto riešením je práve americký právny…

Navýšenie kapacity bločkov vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP)

Od 1.7.2016 Finančné riaditeľstvo SR navýšilo všetkým používateľom VRP kapacitu vydaných bločkov. Kým doteraz mohol podnikateľ vydať mesačne maximálne 1 000 bločkov, od uvedeného dátumu sa limit navýšil na 3 000 bločkov mesačne. Táto nová zvýhodnená hranica vydaných bločkov je platná aj pre nových užívateľov VRP. Používanie virtuálnej registračnej pokladnice je k dispozícii bezplatne. VRP je…

Možno Vás bude zaujímať. Nové formy akciovej spoločnosti

Dve samostatné novely Obchodného zákonníka prinášajú nové formy akciovej obchodnej spoločnosti na podporu podnikania na Slovensku : Jednoduchá spoločnosť na akcie a Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním. Jednoduchá spoločnosť na akcie bude vhodná najmä pre startupy, zatiaľ čo akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním chce podporiť investičné fondy s premenlivým základným imaním. Jednoduchá spoločnosť na akcie…

Zefektívnia sa colnoprávne predpisy?

Dňa 1. mája 2016 vstúpili do platnosti nový Colný kódex Únie (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 952/2013) a vykonávacie ustanovenia delegovaného nariadenia (Nariadenie komisie 2015/2446), spolu s vykonávacím nariadením (Nariadenie komisie 2015/2447), ktoré tvoria nové základy colného práva aplikovateľného v celej EÚ. Hlavným cieľom novely je predovšetkým zefektívnenie colnoprávnych predpisov, zlepšenie právnej istoty a tiež…

Neplatitelia DPH pozor

Oneskorená registrácia pre DPH – Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) ukladá niektoré povinnosti aj neplatiteľom DPH. Podnikatelia, ktorí nie sú platiteľmi DPH, by mali priebežne sledovať svoje výnosy z dôvodu dosiahnutia výšky obratu pre povinnú registráciu pre DPH. Ak svojmu účtovníctvu…

Za nesprávne údaje v obchodnom registri Vás môžu sankciovať

Často sa na prvý pohľad javí zmena adresy spoločníka, zmena mena alebo zmena výšky základného imania ako nepodstatná banalita. Opak je však pravdou. Podľa §5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov, fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné najneskôr…

Metodické usmernenie k postúpeniu zmlúv o finančnom prenájme

S účinnosťou od 1.1.2015 zákon o dani z príjmov v oblasti odpisovania hmotného majetku nadobudnutého formou finančného prenájmu neobsahuje špecifické ustanovenia pre postúpenie lízingovej zmluvy. Zámerom novely zákona o dani z príjmov bolo pri „postúpení“ lízingovej zmluvy od 1.1.2015 postupovať ako pri kúpe a predaji HM Pre splnenie zákonom stanovenej podmienky minimálnej doby trvania nájomnej…

Elektronická evidencia tržieb v Českej republike

Elektronická evidencia tržieb bola v Českej republike po dlhých politických diskusiách zákonom prijatá v apríli 2016. Štát získava okamžitú informáciu o všetkých hotovostných transakciách podnikateľov. Je naozaj vyvážené riziko možného zneužitia týchto informácií a prínosov spravodlivého výberu dane? Ide spolu s medzinárodnými iniciatívami daňových správ na výmenu informácií o ďalší krok k naplneniu Orwellovej vízie…

Rakúsko a registračné pokladne

V Rakúsku, spoločnosti, ktorých tržby prevyšujú zákonom stanovenú výšku tržieb, majú od mája 2016 povinnosť používať registračnú pokladňu. Nasledujúci príspevok Vám prináša podrobnejší prehľad k tejto problematike. O povinnosti používania registračných pokladníc sa v Rakúsku vedú a viedli dlhé diskusie. Niektorí malí podnikatelia dokonca podali na ústavný súd návrhy proti tomuto opatreniu s odôvodnením, že je to v rozpore…

Elektronická registračná pokladnica v Slovenskej republike

V Slovenskej republike majú s účinnosťou od 1. januára 2012 podnikatelia, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú vymedzené služby a spĺňajú zákonom stanovené podmienky povinnosť používať elektronické registračné pokladnice s fiskálnym modulom. Povinnosť používania elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorý tu však predáva…

Možnosti podpory Projektov prostredníctvom investičnej pomoci

Investičná pomoc – podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odvetvie: Priemyselná výroba (podľa SK NACE) Technologické centrá Centrá strategických služieb Cestovný ruch Formy investičnej pomoci: dotácia na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, úľava na dani z príjmov, príspevok na vytvorenie nového pracovného…

Zmeny v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o DMV“) od 1.1.2016

Novela zákona o dani z príjmov schválená 22. septembra 2015 priniesla zmeny aj v zákone o DMV. Okrem iného zmena nastáva v určení miestnej príslušnosti daňovníka. Miestna príslušnosť sa určí podľa sídla spoločnosti alebo podľa trvalého pobytu fyzickej osoby, a nie podľa miesta evidencie motorového vozidla, ako to bolo doteraz. Z uvedeného vyplýva, že daňovník bude mať len jedného správcu dane. Spôsob…

Zmeny v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) od 1.1.2016

Zákon o účtovníctve bol v roku 2015 novelizovaný zákonom č. 130/2015. Účinnosť uvedeného zákona bola rozdelená do viacerých krokov, pričom časť ustanovení nadobudla účinnosť 1.7.2015, ďalšie ustanovenia tejto novely nadobúdajú platnosť 1.1.2016 a  posledná časť zmien nadobúda účinnosť 1.1.2017. V nadväznosti na uvedené Vám prinášame stručný prehľad najvýznamnejších zmien účinných od 1.1.2016. Definícia podielovej účasti (§ 2 ods.…

Tlačivá platné v roku 2016

Daňové priznania pre daň z príjmov fyzických a právnických osôb sa budú podávať na nových tlačivách. Tlačivá sú dostupné na portáli FS SR v sekcii Katalóg vzorov tlačív. Poučenia k ich vypĺňaniu boli zverejnené 27. 10. 2015 a sú dostupné na stránke Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“). Pôvodné, nezmenené tlačivá aj pre rok…

Mzdové účtovníctvo v roku 2016 – prehľad

Pôvodné, nezmenené z roku 2015 zostáva aj pre rok 2016 výška životného minima (198,08 €), daňového bonusu (21,41 €), nezdaniteľnej časti na daňovníka (316,94 €), 19% daň do výšky základu dane v sume 2 918,53 €, 25 % daň zo základu dane presahujúceho túto sumu a hranica príjmu študenta 200 € mesačne, z ktorého neplatia…

Daň z pridanej hodnoty – metodické pokyny z decembra 2015

V minulom čísle nášho newslettra sme Vám priniesli prehľad najvýznamnejších zmien v rámci zákona o DPH účinných od 1.1.2016. V decembri 2015 vydalo Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR“) niekoľko metodických pokynov a usmernení, ktoré bližšie upravujú niektoré novozavedené ustanovenia. Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru…

Uvítací coctail nových členov SOHK

V júli minulého roku sme sa stali novými členmi Slovensko-rakúskej obchodnej komory SOHK. Pri tejto príležitosti SOHK zorganizovala uvítací coctail nových členov, kde sme mali možnosť predstaviť bližšie našu firmu a osobne sa stretnúť s ostatnými členmi. Z medzinárodnej auditorskej sieti Moore Stephens nás prišiel podporiť kolega z Rakúska – Werner Braun – partner z…

Ako posúdiť, či ste potenciálnym kandidátom na daňovú kontrolu v oblasti transferového oceňovania? Skúste si spraviť nasledovný test!

Ak Vaša odpoveď na nasledujúce otázky bude minimálne dvakrát kladná, transferová dokumentácia by mala byť pre Váš podnik prioritou! Na základe verejne dostupných zdrojov ako aj praktických skúseností nášho oddelenia Vám ponúkame malý test. 1.     Dosahujete v posledných zdaňovacích obdobiach straty? Je Vaša celková zisková prirážka resp. zisková marža pred zdanením relatívne nízka resp. má klesajúcu…