Akcia 13: Country-by-country reporting – UPOZORNENIE pre členov skupiny s konsolidovaným obratom nad 750 mil. EUR ročne

Stručný prehľad úpravy Dňa 28. januára 2016 Slovenská republika spolu s ďalšími tridsiatimi krajinami v rámci trinásteho opatrenia akčného plánu o transferovom oceňovaní, podpísala dokument o automatickej výmene informácií, tzv. country-by-country (CbC)reporting. Pravidlá CbC reportingu sa vzťahujú na veľké nadnárodné skupiny s konsolidovaným ročným obratom presahujúcim čiastku 750 mil. eur, ktoré budú na ročnej báze…

Daňové výdavky po zaplatení

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2017 rozširuje definíciu pojmu nájomné. Okrem iného sa podmienka zaplatenia definovaná v § 17 ods. 19 b) uplatňuje nielen na prenájom hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ale aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie: Predmetu priemyselného vlastníctva Počítačových programov (softvérov) Návrhov a modelov Plánov Výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných…

Zmeny v medzinárodnej výmene informácií

V rámci dokumentu FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), ktorý predstavuje právny predpis prijatý v USA na zamedzenie daňových únikov amerických občanov a rezidentov prostredníctvom zahraničných finančných účtov sa od januára pripravujú zmeny. Dokument FATCA má od roku 2015 zabezpečiť automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na účely správy daní medzi Finančnou správou SR a daňovou správou USA.…

Zmena výpočtu preddavkov v roku 2017 do podania daňového priznania za rok 2016

Upozornenie pre právnické osoby platiace preddavky na daň! Do Vašej pozornosti, či už platíte preddavky na daň mesačne alebo štvrťročne, Vám dávame nasledovné. Ako už iste viete, novela zákona o dani z príjmov okrem iného priniesla aj zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb o jeden percentuálny bod z 22% na 21%. V súvislosti s…

Zmeny v daňovom poriadku od 1. januára 2017

Vládny návrh novely Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2017 vyšiel v Zbierke zákonov dňa 15.11.2016 pod číslom 298/2016. Novela zákona nadväzuje na plnenie aktualizovaného akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ku ktorému sa zaviazala aj Slovenská republika. Úplné znenie zákona nájdete napríklad na webovej stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20170101, my Vám…

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť daňovníkov do 15. 1. 2017

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ – príjmy autorov: Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť daňovníkov do 15. 1. 2017 správcovi dane v súvislosti so zmenou zdaňovania príjmov autorov v roku 2016 Od 1.1.2016 sa príjmy autorov podľa autorského zákona z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a tiež príjmy z použitia diela…

Zmena hodnoty stravných lístkov a stravného od 1. decembra 2016

Od 1. decembra 2016 sa minimálna hodnota stravného lístku zvyšuje z 3,15 EUR na hodnotu 3,38 EUR. Maximálna hodnota stravného lístku je po novom 4,50 EUR. Zamestnanec má nárok na stravný lístok za každý pracovný deň, v ktorom odpracoval viac ako 4 hodiny. S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa podľa Zákona o cestovných náhradách mení aj…

Povinná aktivácia e-schránok sa posúva na 1. 7. 2017

Dňa 7. 12. 2016 bola schválená novela zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorá prináša odklad povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných do obchodného registra na 1. júl 2017. Rozhodli tak poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní. Obchodné spoločnosti, ktoré si nestihli aktivovať svoje elektronické schránky pre komunikáciu so štátom,…

Poplatok za rozvoj – finančný nástroj, ktorý bude mať príjmovú funkciu, rozvojovú funkciu a protikorupčnú funkciu.

Cieľom zákona je ustanovenie do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením, ktorý bude mať príjmovú funkciu, rozvojovú funkciu a protikorupčnú funkciu. Dňa 7. decembra 2016 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o…

Rušia sa maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne

Novelou zákona o zdravotnom poistení z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 1. januára 2017 zrušili maximálne vymeriavacie základy pre platenie odvodov do Zdravotnej poisťovne. Z uvedeného vyplýva, že v ročnom zúčtovaní a pri výpočte preddavkov budú zamestnanci, zamestnávatelia a SZČO platiť zdravotné…

AKTUÁLNE: Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty

Prinášame Vám informácie o aktualizovaných zmenách v Zákone o dani z pridanej hodnoty od roku 2017. 2. Zmeny v Zákone o dani z pridanej hodnoty: 2.1 Odpočítanie dane zahraničným  platiteľom Platiteľ, ktorý je registrovaný ako zahraničná zdaniteľná osoba podľa § 5 a ktorá spĺňa podmienky na vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, nemôže uplatňovať odpočítanie…

Pozor: Zmeny v zákone o dani z príjmov

V tomto špeciálnom newsletteri Vám prinášame informácie o aktualizovaných zmenách v Zákone o dani z príjmov od roku 2017. 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov: 1.1 Podiely na zisku, dividendy Schválená novela zákona o dani z príjmov Dňa 23. novembra 2016 sa konala schôdza Národnej Rady SR, na ktorej boli schválené nové pravidlá zdaňovania dividend v SR…