Implementace ve Francii

24. září 2018 předložila francouzská vláda návrh finančního zákona na rok 2019. Tento návrh bude v příštích týdnech projednáván ve francouzském parlamentu a může být pozměněn. Konečné znění bude schváleno před koncem roku 2018. Pravidla pro omezení odčitatelnosti úroků Článek 13 návrhu finančního zákona pro rok 2019 zavádí do francouzského práva pravidla směrnice proti vyhýbání…

Nová smernica z dielne Európskej únie – Smernica ATAD (Anti Tax Avoidance Directive)

Nová smernica z dielne Európskej únie – Smernica ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) zabezpečuje, aby bola daň platená tam, kde sa vytvárajú zisky a hodnoty. Obsahuje záväzné opatrenia, ktoré musí Slovenská republika implementovať za účelom zamedzenia agresívneho daňového plánovania. Cieľom tejto smernice je zároveň uľahčiť výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní…

Rakouská implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Evropská směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, zkráceně „ATAD“ podle anglického názvu „Anti Tax Avoidance Directive”, byla zveřejněna v roce 2016. Směrnice navazuje na některé body pocházející z akčního plánu BEPS iniciovaného OECD. Všeobecně platí, že členské státy jsou povinny uvést směrnici ATAD v účinnost od 1. ledna 2019. Dalším rozšířením je novela směrnice ATAD, směrnice ATAD II, která…

Zneužití (daňového) práva – fenomén moderní společnosti?

V posledních letech (možná desetiletích) zažívá daňové právo jako specifická, a dlužno dodat fiskálně velice důležitá, část veřejného práva, silné legislativní tlaky zvenčí. Převážně se jedná o iniciativu orgánů Evropské unie, resp. OECD, jejichž snahy určují směřování právní úpravy daňových systémů nejen České republiky, ale minimálně všech dalších členských států Evropské unie. Předmětem jejich zájmu je…

Identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod pri právnickej osobe

Radi by sme Vás upozornili, že v dôsledku novely zákona č. 530/2003 o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 01.11.2018 zapisujú už aj do obchodného registra (i) identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý…

Opäť sme podporili benefičné podujatie Osmidiv pre mentálne postihnutých

Sme radi, že i vďaka nám sa hendikepované deti sa mohli naučiť nové zručnosti na workšopoch ako latinoamerické zumba tance, maľovanie na tvár, ozdobovanie sádrových odliatkov, enkaustiku – maľovanie horúcim voskom na papier, pedig – prútikárstvo, streľbu z kuše a luku, razenie mincí, výrobu šperkov z kovu a doplnkov z kože.

Daň z poistenia

Dňa 20. júna 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky Zákon o dani  z poistenia s účinnosťou od 1.1.2019. Nová daň z poistenia bude mať jednotnú osempercentnú sadzbu, ktorá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia, kde zostane aj naďalej osempercentný odvod. Odsúhlasená bola taktiež zmena, ktorá sa týka informačnej povinnosti. Podľa platnej legislatívy, ak…

eKasa

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. V praxi to znamená, že o každej transakcii bude mať finančná správa informáciu ihneď, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podnikatelia mali doteraz možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu…

Povinná elektronická komunikácia po 1.7.2018 pre fyzické osoby

Od 1.7.2018 sa povinná elektronická komunikácia s finančnou správou rozširuje aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov. Povinnosť komunikovať elektronicky od 1.7.2018 sa bude týkať len fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ide o daňové subjekty, ktoré majú príjmy podľa…

Transferové oceňovanie finančných transakcií

Dňa 3.7.2018 OECD vydalo návrh doplnenia smernice OECD týkajúce sa finančných transakcií. Dané ustanovenia by mali vniesť viac  svetla do spôsobu ocenenia napr. vnútro- skupinových pôžičiek, garancií a cash- poolingu. Špeciálna pozornosť je venovaná skutočnému obsahu transakcie a problému skrytej resp. nízkej kapitalizácie. Predmetný návrh doplnenia smernice OECD zatiaľ nie je finálny.

Novela Zákona o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti

V súčasnosti je povinnosť, aby spoločnosť, ktorá nie je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), identifikovala svojho konečného užívateľa výhod (ďalej len KÚV). Novelizáciou Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon AML“) dňa…

Medzirezortné pripomienkovanie – návrh smernice, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov PO, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou. Cieľom návrhu je zabezpečiť spravodlivé a účinné zdaňovanie príjmov plynúcich z digitálneho hospodárstva. Keďže digitálne spoločnosti môžu podnikať cezhranične bez fyzickej prítomnosti, aplikácia existujúcich pravidiel zdaňovania…