Ľudia

Vysoký štandard poskytovaných služieb sa nám darí dlhodobo dosahovať nielen vďaka prepracovanému systému riadenia kvality práce v spoločnosti, ale v neposlednom rade tiež zásluhou interného systému podpory odborného a kariérneho rastu našich pracovníkov.

Všetci členovia pracovného kolektívu sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov, školení a prednášok usporiadaných Slovenskou komorou audítorov,  Akadémiou daňových poradcov a ďalších vzdelávacích inštitúcií, a zároveň aplikuje naša Spoločnosť aj interný systém vzdelávania všetkých pracovníkov. Okrem pracovníkov, ktorí sú v trvalom pracovno-právnom vzťahu so spoločnosťou, spolupracujeme s približne rovnakým počtom externých spolupracovníkov z oblasti auditu, ekonomického a daňového poradenstva.

Počet interných audítorov: 8
z toho IFRS experti: 5
z toho daňoví poradcovia: 5
Počet asistentov audítorov: 17
z toho asistenti daňových poradcov 6
Tím účtovníkov (Bratislava): 13