BDR, spol. s r.o. is an audit and consultancy company with 25 years of experience.  It has it offices in the capital of Slovak Republic – Bratislava, as well as in Banska Bystrica /middle Slovakia/.

We offer high quality professional services in the following areas:

  • AUDIT
  • TAX ADVICE
  • CUSTOMS CONSULTANCY
  • ACCOUNTING, PAYROLL SERVICES
  • LEGAL SERVICES
  • TRANSACTION ADVISORY SERVICES
  • CORPORATE AND FINANCIAL CONSULTING
  • INTERNAL AUDIT SERVICES
  • TRANSFER PRICING

NEWS

PUBLICATIONS

COMPANY PROFILE

It ranks among the twenty largest audit companies in Slovakia. BDR is also an independent member of the international audit firm Moore Stephens International Limited, which is one of the world’s largest auditing and advisory networks, with 614 independent companies, and more than 30,168 employees in 112 countries spread across the globe.

Thanks to the global presence – BDR  can help you solve any problems not only in Slovakia but also abroad.

More

GET THE LATEST NEWS!

[]
1 Step 1
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Doing business in Slovakia 2018

More

New Ministry of Finance of the Slovak Republic guidelines on defining the contents of transfer documentation

In its official Finančný spravodajca bulletin no. 34/2018 published in 2018, the Ministry of Finance announced new guidelines no. MF/019153/2018-724 (“Guidelines”) defining the contents of transfer documentation and which is accessible on the Ministry of Finance’s website at https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/. Like the original text of the guidelines, documentation related to transfer pricing is classified as complete,…

Call for Project Proposals

Forthcoming calls for December 2018 and year 2019 Purchase of Technologies and Software – business support for the improvement of the quality and efficiency of production and technological processes by increasing technological and innovation levels in enterprises. This support includes the introduction of smart innovations such as automation, robotization, digitization, big data, and so on…

PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 Operačný program: Výskum a inovácie Investičná priorita:  1.2 Podpora  investovania  podnikov  do  výskumu  a inovácie  a vytvárania  prepojení  a synergií medzi podnikmi Špecifický cieľ investičnej priority : 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách Alokácia: 35 mil.…

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

46. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch OPKZP-PO4-SC421-2018-46 Investičná priorita: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch Špecifický cieľ investičnej priority: 4.2.1  Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch Alokácia: 50 mil. EUR Dĺžka realizácie projektu: Intenzita pomoci: 18 mesiacov.…