Obchod se zbožím mezi členskými státy EU ve vztahu k QUICK FIXES v České republice

Opatření rychlé nápravy neboli QUICK FIXES mají za cíl sjednotit pravidla pro B2B obchody se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke QUICK FIXES do českého zákona o DPH. Změny oproti současné úpravě budou v České republice významné zejména pro zacházení se zbožím v režimu call-off stock. Ostatní změny většinou jen…

Rakúsko: Zmeny v oblasti zdaňovania v doprave – „Rýchle opravy“ pre reťazové transakcie nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020

Dne 4.12.2018 schválila Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU konkretizaci „quick fixes“ u řetězových obchodů. Předmětné úpravy mají být systematicky implementovány v rámci čl. 36a do Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (Směrnice Rady 2006/112/ES). Na případy transakcí s třetími zeměmi (nečlenskými státy EU) se tato pravidla nevztahují. Řetězový obchod Řetězový obchod se skládá z více…

Největší evropská reforma DPH od roku 1993 – nová úprava týkající se konsignačních skladů, řetězových obchodů a intrakomunitárních dodání od 1. 1. 2020.

Po zákonu JStG 2018, také „Zákon o zamezení výpadků DPH u obchodů se zbožím na internetu a o změně dalších daňových předpisů“ – se lze již dívat na rok 2019: Opatření quick fixies, schválená v prosinci 2018 na evropské úrovni, se musí do 1. 1. 2020 implementovat do národního práva. Jako opatření rychlé nápravy mají tato…

Nový systém DPH na úrovni EÚ

Nový systém DPH  na úrovni EÚ na zlepšenie cezhraničného obchodovania vo vybraných oblastiach, tzv. rýchle riešenia („Quick Fixes“) Ku koncu roka 2018 Európska komisia schválila návrh na štyri  tzv. rýchle riešenia DPH, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 01.01.2020  a budú mať význam pre spoločnosti, ktoré obchodujú s tovarom na medzinárodnej úrovni. Tieto plánované rýchle riešenia požadovali členské…

Ako sa má britská obchodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku pripraviť na BREXIT?

Ako sa má britská obchodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku pripraviť na BREXIT? Postup pri uplatňovaní refundácie dane zo Slovenska žiadateľom z UK Finančná správa v apríli 2019 vydala metodický pokyn, ktorý bližšie upravuje postup vrátenia dane žiadateľovi z UK pred a po vystúpení UK z EÚ. Spôsob žiadania o vrátenie dane žiadateľom z UK závisí od dátumu podania žiadosti na DÚ Bratislava. V prípade, ak je žiadosť…

Čo odporúčame podnikateľom na Slovensku obchodujúcimi s UK?

  Čo odporúča naša spoločnosť vzhľadom na možnosť tvrdého BREXIT- u:  V prípade, ak Vaša spoločnosť obstarávala v roku 2019 tovary a služby od platiteľa v UK, odporúčame podať žiadosť o vrátenie dane z UK v dostatočnom predstihu pred vystúpením UK z EÚ. Skontrolujte všetky vnútro- skupinové obchodné zmluvy s UK (napr. výplata licenčných poplatkov materskej alebo sesterskej spoločnosti do UK) a posúďte povinnosť zraziť…

BREXIT- je Vaša spoločnosť naň pripravená?

Posledné dva roky je veľmi aktuálnou témou na európskej úrovni vystúpenie Spojeného kráľovstva (ďalej ako „UK“) z EÚ. V prípade, ak UK neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o časovo dlhšie predĺženie členstva v EÚ, by malo dôjsť 31.októbra 2019 k jej  vystúpeniu, z EÚ bez Dohody, tzv. tvrdý BREXIT. Inak by tomu mohlo byť za…

Nové usmernenie MFSR o určení obsahu transferovej dokumentácie

MFSR zverejnilo v roku 2018 vo Finančnom spravodajcovi č. 34/2018 nové usmernenie č. MF/019153/2018-724 (ďalej len ako „Usmernenie“) o určení obsahu transferovej dokumentácie, ktoré je dostupné na stránke MFSR https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/. Rovnako ako v pôvodnom znení usmernenia, dokumentácia k transferovému oceňovaniu sa podľa rozsahu člení na úplnú, základnú a skrátenú dokumentáciu. Avšak, významnou zmenou v porovnaní s pôvodnou úpravou je, že rozsah transferovej…

Call for Project Proposals

Forthcoming calls for December 2018 and year 2019 Purchase of Technologies and Software – business support for the improvement of the quality and efficiency of production and technological processes by increasing technological and innovation levels in enterprises. This support includes the introduction of smart innovations such as automation, robotization, digitization, big data, and so on…

PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 Operačný program: Výskum a inovácie Investičná priorita:  1.2 Podpora  investovania  podnikov  do  výskumu  a inovácie  a vytvárania  prepojení  a synergií medzi podnikmi Špecifický cieľ investičnej priority : 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách Alokácia: 35 mil.…