Nové usmernenie MFSR o určení obsahu transferovej dokumentácie

MFSR zverejnilo v roku 2018 vo Finančnom spravodajcovi č. 34/2018 nové usmernenie č. MF/019153/2018-724 (ďalej len ako „Usmernenie“) o určení obsahu transferovej dokumentácie, ktoré je dostupné na stránke MFSR https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/. Rovnako ako v pôvodnom znení usmernenia, dokumentácia k transferovému oceňovaniu sa podľa rozsahu člení na úplnú, základnú a skrátenú dokumentáciu. Avšak, významnou zmenou v porovnaní s pôvodnou úpravou je, že rozsah transferovej…

Call for Project Proposals

Forthcoming calls for December 2018 and year 2019 Purchase of Technologies and Software – business support for the improvement of the quality and efficiency of production and technological processes by increasing technological and innovation levels in enterprises. This support includes the introduction of smart innovations such as automation, robotization, digitization, big data, and so on…

PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 Operačný program: Výskum a inovácie Investičná priorita:  1.2 Podpora  investovania  podnikov  do  výskumu  a inovácie  a vytvárania  prepojení  a synergií medzi podnikmi Špecifický cieľ investičnej priority : 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách Alokácia: 35 mil.…

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

46. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch OPKZP-PO4-SC421-2018-46 Investičná priorita: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch Špecifický cieľ investičnej priority: 4.2.1  Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch Alokácia: 50 mil. EUR Dĺžka realizácie projektu: Intenzita pomoci: 18 mesiacov.…

PODPORA PRACOVNÝCH MIEST

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu pracovných miest OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01   Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily Špecifický cieľ investičnej…

Inštitút zábezpeky

Novela Zákona o DPH navrhuje zrušiť inštitút zábezpeky na DPH, ktorý  bol zavedený do Zákona o DPH od roku 2012. Rozhodnutia o zložení zábezpeky na DPH, ktoré boli vydané pred 31.12.2018 sa majú zrušiť. Daňový úrad vráti do 28.02.2019 takúto peňažnú zábezpeku alebo jej časť za predpokladu, že nebola použitá  na úhradu nedoplatkov na dani…

Nová definícia obratu pre účely DPH

Súčasná definícia obratu používa pojmy „príjmy” a „výnosy”, čo spôsobuje nerovnaké podmienky pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo. Tieto pojmy nahrádzajú pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb”, čo znamená, že do obratu sa zahrnie hodnota dodaných tovarov a služieb v zmysle § 22 ods. 1 Zákona…

Nové pravidlá DPH pri použití poukazu

V dôsledku nejednotnosti uplatňovania pravidiel určenia času a miesta dodania tovaru alebo služieb, vzniku daňovej povinnosti a stanovenia základu dane pri transakciách zahŕňajúcich poukazy boli stanovené nové pravidlá DPH pri použití poukazov. Poukaz je definovaný ako nástroj vo fyzickej alebo elektronickej podobe a spája sa s ním na jednej strane nárok na jeho držiteľa na získanie tovaru alebo…

Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby

Novela Zákona o DPH so sebou prináša zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby. Sadzba DPH sa znižuje z pôvodných 20% na 10 % a bude sa vzťahovať sa na ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii (CPA).   Jedná sa o ubytovacie služby: 55.1:  hotelové a podobné ubytovacie služby, 55.2:  turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie…

Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Významnou zmenou  v Zákone o DPH je úprava aplikácie režimu DPH pri dodaní stavby a nájme nehnuteľnosti a vymedzenie definície prvej kolaudácie. Dodanie stavby, alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku (§38 ods. 1), na ktorom stavba stojí, je v aktuálnom znení Zákona o DPH oslobodené od DPH , a to ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie…