Výrobné modely z pohľadu transferového oceňovania

Výrobné aktivity v skupine môžu byť organizované rôznou formou. Vo všeobecnosti rozlišujeme štyri základné modely a to: plnohodnotný výrobca, výrobca s obmedzenými právomocami, zmluvný výrobca a práca vo mzde. Plnohodnotný výrobca vykonáva všetky činnosti spojené s výrobou, od fázy návrhu výrobku až po jeho predaj finálnemu zákazníkovi. Tento typ výrobcu znáša všetky riziká spojené s…

BDR pomáha – Podporili sme podujatie

I tento rok sme podporili kultúrne podujatie ,,Festival Osmidiv“ usporiadané ôsmym rokom pre deti a osoby s mentálnym postihnutých v Banskej Štiavnici.

Hendikepované deti sa aj vďaka našej pomoc mohli naučiť nové zručnosti na workšopoch ako exotické tance ZUMBA, enkaustiku – maľovanie horúcim voskom, výrobu šperkov, prácu s drôtom, prútikárstvo a maľovanie na tvár. Teší nás, že sa tieto deti bavili a my sme takto nepriamo mohli podielať na ich radosti.

Novela zákona o správe daní

Aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) pravdepodobne začiatkom budúceho roka prinesie zmeny. Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona o správe daní, ktorej cieľom je prispieť k väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia, lepšej informovanosti verejnosti a tiež obmedzenie daňových únikov. Po schválení by tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Prinášame Vám najvýznamnejšie pripravované zmeny…

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Aj zákon o dani z pridanej hodnoty plánuje od budúceho roka zmeny. Ministerstvo financií SR predložilo návrh zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý je orientovaný na tie oblasti, ktoré je potrebné zosúladiť s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a taktiež na oblasti, v ktorých existujúce pravidlá dane z pridanej hodnoty spôsobujú pri ich uplatňovaní aplikačné problémy. Prinášame Vám…

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov

V súčasnej dobe Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá navrhovanú novelu zákona o dani z príjmov, ktorá posilňuje už existujúce opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom. Predkladaná novela zákona sa rozširuje o pravidlá na ochranu proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlá proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR. Okrem toho, navrhované zmeny obsahujú…

Pozor: Nové Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (v skratke GDPR – General Data Protection Regulation) od budúceho roka

Dovolili by sme si Vás informovať, že od 25. mája 2018 začne platiť v celej Európskej únii Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré nahradí súčasnú právnu úpravu. Počas tejto doby musia všetky subjekty, ktorých sa nariadenie týka, zrevidovať svoje informačné systémy a postupy zaobchádzania s osobnými údajmi. Množstvo mechanizmov, ktoré GDPR obsahuje, sú známe z doterajšej právnej úpravy. Zavádzajú…

Začal sa boj proti nelegálnemu hazardu na internete

Od júla 2017 Finančná správa začína kontrolovať nelegálny hazard na internete. Zameriava sa na webové stránky, ktoré nedodržiavajú platnú slovenskú legislatívu v zmysle ustanovení zákona o hazardných hrách. Ide najmä o subjekty, ktoré prevádzkujú online hazardné hry bez platnej licencie vydávanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky, čo znamená, že poskytujú zakázané ponuky. Takéto subjekty budú od 17.…

Nové znenie smernice OECD ku transferovému oceňovaniu

Dňa 10. Júla 2017 OECD vydalo nové aktualizované znenie Smernice ku transferovému oceňovaniu pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Zapracované zmeny sú významné v celosvetovom meradle, nakoľko Smernica OECD predstavuje hlavný a najuznávanejší zdroj usmernení v oblasti transferového oceňovania. Do nového znenia boli zapracované hlavne zmeny, ktoré boli schválené počas rokov 2015 a 2016 v…

Životné minimum sa od 1. júla 2017 zvyšuje

Suma životného minima, ktorá sa posledné 4 roky nemenila kvôli nízkej inflácii, sa od 1. júla 2017 zvýšila z hodnoty 198,09 EUR na hodnotu 199,48 EUR. V praxi to znamená, že od roku 2018 sa budú mierne zvyšovať sociálne dávky a zníži sa daňové zaťaženie. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pre rok 2018 bude 3 830,02 EUR,…

Pripravované zmeny v Obchodnom zákonníku od budúceho roka

Návrh novely Obchodného zákonníka, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní obsahuje niekoľko noviniek a úprav, ktoré by po schválení mali byť účinné od 1. januára 2018. Navrhované zmeny vychádzajú z akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ku ktorému sa zaviazala aj Slovenská republika. Cieľom novely je najmä zlepšenie podnikateľského prostredia a ochrana čestných podnikateľov. Prinášame Vám krátky…